Miljö- och klimatstrategi för Karlstad kommun

Arbetet innebär att driva och leda ett stort projekt framåt men även samarbeta med kommunens förvaltningar och bolag.

Biotopskydd på Kils kommuns marker

 

Genom ett engagerad och målmedvetet arbete avsatte kommunen frivilligt 27 hektar skogsmark vilket var en måluppfyllelse av det naturvårdsprogram jag arbetat fram.

Grön trivselplan för Lövenstrand

Jag arbetade fram en plan för hur natur- och grönområden ska kunna gynna människans trivsel och öka den biologiska mångfalden. I arbetet ingick att vara lyhörd för idéer, influenser och synpunkter för att göra en plan som gynnar en grupp av människor som normalt inte tar sig ut i naturen såsom handikappade och pensionärer.

SMILES - gå och cykla till skolan

 

Genom mitt initiativ och drivande arbete lyckades kommunen få till stånd ett EU-projekt som handlar om att via beprövade metoder såsom fyrstegs principen, men även genom kreativt nytänkande särskilt inom samhällsplanering, ge barn större möjligheter att cykla och gå till skolan.

Naturvårdsprogram Kils kommun

Som projektledare arbetar jag målmedvetet och effektivt vilket ledde till att inom ett år få ett färdigt naturvårdsprogram för kommunen. Där finns all kunskap kring naturvård samlad och kommunen har numera mål och visioner för naturvårdsarbetet.

Naturreservat Kilsravinerna, Kils kommun

Kommunen kunde genom mitt arbete anta sitt första kommunala reservat.

Copyright © All Rights Reserved